Informacja dla osób niedosłyszących

Podatki i opłaty lokalne oraz opłata skarbowa - wydawanie zaświadczeń lub informacji

Podatki i opłaty lokalne oraz opłata skarbowa - wydawanie zaświadczeń lub informacji
WPiW 14.10

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Art. 298, art. 299, art. 306a i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz 800 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz 1044 z późn. zm)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia lub informacji (WPiW-V).

 • Wydaje się między innymi zaświadczenia lub informacje:
  • o niezaleganiu w podatkach,
  • w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych,
  • o wysokości znanych organowi zobowiązań spadkodawcy,
  • o figurowaniu w ewidencji podatników,
  • o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa jest zróżnicowana w zależności od rodzaju zaświadczenia i ilości egzemplarzy i wynosi od 17 zł do 21zł.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie decyzji następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku*

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
Referat Księgowości Podatkowej i Egzekucji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego**, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

 • * W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje rozstrzygnięcie w formie postanowienia.

 • Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 • Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
 • Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
 • Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 • Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
Dokumenty do pobrania: