Informacja dla osób niedosłyszących

Podatek od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Podatek od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.7

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016r. poz 716)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Załączniki:
  • Strona wnioskująca będąca przedsiębiorcą wraz z wnioskiem przedstawia formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia pobieranego zasiłku);
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, rachunki za leki, itp.);
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę;
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie opłat i rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne);
  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego;
  • dokumenty potwierdzające ewentualną kradzież pojazdu;
  • umowy kupna-sprzedaży pojazdów;
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się

Termin i tryb realizacji:

 • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
tel. 56 611 85 15


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji, ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

 • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.