Informacja dla osób niedosłyszących

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze deklaracji podatkowych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze deklaracji podatkowych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz 800 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz 1445 z późn. zm.).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Załączniki:
  • Strona wnioskująca będąca przedsiębiorcą wraz z wnioskiem przedstawia formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
  • sprawozdanie finansowe ( np. F-01, Rb-30)
  • bilans
  • specyfikacja zobowiązań i należności
  • kopia planu finansowego
  • kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
  • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS)
  • kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
  • w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności
  • kopia ewentualnych programów naprawczych
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

 • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.