Informacja dla osób niedosłyszących

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości ze wskazanymi wyżej podmiotami

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości ze wskazanymi wyżej podmiotami
WPiW 14.31

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016r. poz 716)
  • Art. 21 § 1 i  § 3 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wypełniony formularz DN-1 "Deklaracja na podatek od nieruchomości"

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowści prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości ze wskazanymi wyżej podmiotami obowiązek w podatku od nieruchomości powstaje w trybie art. 21 §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, tj. w skutek zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania (z mocy prawa). Podmioty, o których mowa wyżej, składają dekleracje podatkowe na podatek od nieruchomości, przy czym podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty (podmioty te same obliczają podatek).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 85 76, 56 611 85 22


Tryb odwoławczy:

  • W przypadku, gdy podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku podatkowego, nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji podatkowej albo wykaże w niej zobowiązanie w nieprawidłowej wysokości organ podatkowy wydaje decyzję , w której określa wysokość należnego zobowiązania podatkowego.
  • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.