Informacja dla osób niedosłyszących

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie podmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidalne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie podmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidalne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiW 14.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz 716);
  • Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • 1. Akt notarialny lub umowa kupna - sprzedaży lub umowa dzierżawył
  • Wypełniony formularz IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b


Tryb odwoławczy:

  • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

  • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.