Informacja dla osób niedosłyszących

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego
WPiW 14.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016r. poz 716).

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek w sprawie korekty łącznego zobowiązania pieniężnego (WPiW - I);
  • Wypełniony formularz IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, IR-1 - Informacja o gruntach albo IL-1 - Informacja o lasach (w zależności od tego, który z podatków składających się na łączne zobowiązanie pieniężne wymaga korekty).

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

  • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
tel. 56 611 85 74


Tryb odwoławczy:

  • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

  • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.