Informacja dla osób niedosłyszących

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy (dla organizacji prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego)

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy (dla organizacji prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego)
WKSiI 15.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 47
e-mail: wksii@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 80

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)


Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w postępowaniu konkursowym wraz z odpowiednimi formularzami, jest każdorazowo określany w szczegółowych ogłoszeniach konkursowych, publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (dział Ogłoszenia PMT).

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy po 15 listopada danego roku - na rok następny (ogłoszenia mogą być opublikowane po złożeniu projektu budżetu miasta Torunia na rok następny).

Termin składania ofert:

 • Szczegółowe warunki i terminy składania ofert są każdorazowo określone w regulaminie konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Torunia.

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji - koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zbiorcze przygotowanie konkursów, we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT.
 • Adres koordynatora:
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia
  ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  tel. 56 611 87 47

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Informacje na temat aktualnych ogłoszeń konkursowych, obowiązującej procedury udzielania organizacjom dotacji, adresy kontaktowe poszczególnych wydziałów oraz wszelkie inne informacje dotyczące współpracy miasta z trzecim sektorem, umieszczone są w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl.
 • Załączone wyżej formularze i druki dotyczą konkursów na rok 2017, a także konkursów wieloletnich.