Informacja dla osób niedosłyszących

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
WZiPS 12.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 54
e-mail: wzips@um.torun.pl
Fax: 56 611 88 90


Jednostka odpowiedzialna:
Miejski Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,

Toruń, ul. Fałata 39,

Punkt Obsługi Interesanta
pokój nr  1   
Telefon: 56 611 88 92;

fax: 56 611 88 99

e-mail: mzon@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (tj. Dz.U. z 2016, poz. 2046)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1110)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności(Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681)

 


Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności według załączonego wzoruł
 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowanał
 • dokumenty medyczne oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (wyniki badań, karty leczenia z przychodni POZ i Poradni Specjalistycznych, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki testów psychologicznych itp. - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia trwa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 • Wniosek wraz z dokumentacją składa osoba zainteresowana, a w przypadku osób niepełnoletnich jej opiekun prawny.
 • W sytuacji osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej wniosek w jej imieniu składa opiekun prawny ustanowiony decyzją sądu.
 • Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący miejskiego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • O terminie rozpatrzenia wniosku przez skład orzekający zawiadamia się osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż 7 dni przed.

Jednostka odpowiedzialna:
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 92
fax: 56 611 88 99


Tryb odwoławczy:

 • Orzekany, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, za pośrednictwem Miejskiego Zespołu, tj. zespołu który wydał orzeczenie w I instancji.
 • Miejski Zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Jeżeli Miejski zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Uwagi:

   Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy czy wyznaczonych terminów posiedzeń udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

 • Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie Zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.
 • Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do Miejskiego Zespołu w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza leczącego (jeżeli będzie wystawione wcześniej - nie zostanie przyjęte).
 • Aby ubiegać się o przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należy wystąpić do Zespołu z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wraz z nowym zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją, która została zgromadzona w okresie od ostatniego orzekania).Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w paragrafie 6 Ust.1, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 • Data posiedzenia składu orzekającego w sprawie rozpatrzenia wniosku zostanie wyznaczona po utracie ważności poprzedniego orzeczenia.
 • W sytuacji gdy osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona przebywa pod opieką opiekuna prawnego ustanowionego decyzją sądu - należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą prawo do opieki nad orzekanym - tj. decyzję sądu oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.