Informacja dla osób niedosłyszących

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - zezwolenie na prowadzenie działalności

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - zezwolenie na prowadzenie działalności
WGK 10.7

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 05


Podstawa prawna:

  • Art. 7 ust. 1, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.);

  • Uchwała Rady Miasta Torunia Nr 548/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 2064);

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827).


 


Dokumenty od wnioskodawcy:


 

  • Wniosek, który powinien zawierać informacje o których mowa w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

  • Zapewnienie spółki Toruńskie Wodociągi o gotowości przyjęcia ścieków przez stację zlewną;

  • Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

  • Kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON;

  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799;

  • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.


Wymagane opłaty:


Zezwolenie - opłata skarbowa 107,00 zł.


Termin i tryb realizacji odpowiedzi:


Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:


Wydział Gospodarki Komunalnej


Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych


ul. Legionów 220, 87-100 Toruń


Parter - sala B


tel. 56 611 83 04


e-mail: odpady@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:


Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dokumenty do pobrania: