Informacja dla osób niedosłyszących

Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu

Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
WPiW 14.13

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016r. poz 716);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz 1827 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (WPiW-XII);
 • Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania.

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

 • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
tel. 56 611 85 77


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.
Dokumenty do pobrania: