Informacja dla osób niedosłyszących

Opłata skarbowa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Opłata skarbowa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.8

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2018r. poz  800 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2018r. poz. 1044 z późn. zm);
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę/opłaty (WPiW - II);
  lub
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty (WPiW - III);
  lub
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę/opłaty (WPiW - IV);

  Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

 • Załączniki:
  • Strona wnioskująca będąca przedsiębiorcą wraz z wnioskiem przedstawia formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).:
   • sprawozdanie finansowe ( np. F-01, Rb- 30 ),
   • bilans,
   • specyfikacja zobowiązań i należności,
   • kopia planu finansowego,
   • kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,
   • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS),
   • kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
   • w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
   • kopia ewentualnych programów naprawczych

 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

 • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100
Telefon: 56 611 85 15


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

 • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.