Informacja dla osób niedosłyszących

Opinia urbanistyczna w sprawie przeznaczenia nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia lub w obowiązującym planie miejscowym

Opinia urbanistyczna w sprawie przeznaczenia nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia lub w obowiązującym planie miejscowym
WAiB 8.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

 • art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej w sprawie przeznaczenia nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia, wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:

  • dokładne określenie adresu nieruchomości,

  • numer ewidencyjny nieruchomości, numer obrębu lub kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości,

  • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik ), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Wymagane opłaty:

 • Wydanie opinii urbanistycznej nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

 • Za pełnomocnictwo: 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy  szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon - sekretariat: 56 61 18 430

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie nie przysługuje.

Uwagi:

 • Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.