Informacja dla osób niedosłyszących

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
USC 4.8

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • Art. 109, art. 133 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 ze zm.);
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1628 ze zm.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 267 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 225);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 roku w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju.
 • Do wniosku załącza się:
  • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie księgi stanu cywilnego,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
  • inne dokumenty np. protokoły z przesłuchań świadków, itp.

 • Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
 • Do wniosku załącza się:
  • zaświadczenie o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego m st. Warszawy lub Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi Śródmieście.

 • Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (zdarzenie nastąpiło za granicą, ale nie sporządzono akt stanu cywilnego).
 • Do wniosku załącza się:
  • oryginał wyciągu aktu stanu cywilnego z Centralnego Rejestru Ewidencji Ludności Urzędu Skarbowego/Podatkowego, wydanego przez państwo, które wydaje niniejszy dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu.

Wymagana opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 39 zł.
 • Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub na konto Urzędu Miasta Torunia Bank Millennium, konto nr: 37 1160 2202 0000 0000 8244 0799.

Termin i tryb realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Urodzenia - parter pokój nr 3, tel. 56 611 83 87,
Małżeństwa – I piętro pokój nr 7, tel. 56 611 83 88
Zgony – pokój nr 8, tel. 56 611 83 90 lub 56 611 83 91


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonania odtworzenia.
Dokumenty do pobrania: