Informacja dla osób niedosłyszących

Odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób objętych prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym

Odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób objętych prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym
BM 22.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Mieszkalnictwa
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 74
e-mail: bm@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.);
 • art. 417 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

Dokumenty wnioskodawcy:

 • dokument poświadczający własność lokalu wskazanego w orzeczeniu sądu o eksmisję;
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela (gdy ustanowił pełnomocnika w sprawie);
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wyroku eksmisyjnego lub oryginał do wglądu;
 • dokument ustalający sposób korzystania z lokalu przez właścicieli w przypadku gdy nieruchomość jest objęta współwłasnością;
 • wypełniony formularz (druk - załącznik nr 1);
 • oświadczenie właściciela o wysokości wpłacanego odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego przez osoby zajmujące lokal na podstawie art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk – załącznik nr 2);
 • dokumenty wykazujące wysokość odszkodowania jakim jest obciążany lokator za dalsze zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, z wskazaniem zaległości lokatora w okresie objętym wnioskiem do Gminy;
 • oświadczenie właściciela o braku możliwości wyegzekwowania odszkodowania od lokatora, oraz informacje o przebiegu postępowań egzekucyjnych w przypadku ich prowadzenia przeciwko lokatorom;
 • dokument poświadczający obmiar wielkość powierzchni użytkowej lokalu zajmowanego przez osoby objęte wyrokiem, dokonanego zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.).

Wymagane opłaty:

 • Brak opłat.

Termin i tryb realizacji:

 • Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • W ramach postępowania wyjaśniającego istnieje możliwość wyznaczenia przez Biuro Mieszkalnictwa oględzin nieruchomości objętej orzeczeniem o eksmisję.

Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Mieszkalnictwa
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
tel. 56 611 83 76; 611 83 77
e-mail: bm@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

 • Nie ma.

Uwagi:

 • Forma rozpatrzenia sprawy: ugoda zawarta pomiędzy Gminą, a wnioskującym w sprawie zapłaty odszkodowania.
Dokumenty do pobrania: