Informacja dla osób niedosłyszących

Odpady - udzielenie zezwolenia na zbieranie

Odpady - udzielenie zezwolenia na zbieranie
WGK 10.11

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 05

Podstawa prawna:

 • art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek powinien zawierać informacje o których mowa w art. art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach, w tym:

  • numer NIP I REGON posiadacza odpadów,

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania (określić kod odpadu zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów – Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz.U. z 2014 r., poz. 1923),

  • oznaczenie miejsca zbierania odpadów (adres nieruchomości, numer działki geodezyjnej wraz ze wskazaniem tego miejsca na planie sytuacyjnym),

  • opis miejsca magazynowania odpadów, (w tym charakterystyka pomieszczenia przeznaczonego do zbierania odpadów - powierzchnia, rodzaj posadzki, istniejące studzienki kanalizacyjne, itp.),

  • opis sposobu magazynowania – luzem, w pojemnikach, workach itp. oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów,

  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

  • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność była prowadzona,

  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania ( organ wydaje zezwolenie w drodze decyzji na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat),

  • plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca magazynowania odpadów,

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów;

 • Kserokopia odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

 • Kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON;

 • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia związanego ze zbieraniem odpadów metali;

 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Wymagane opłaty:

 • Zezwolenie na zbieranie odpadów - opłata skarbowa 616,00 zł

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
pokój nr 20
Telefon: 56 611 83 41
e-mail:
odpady@um.torun.pl

Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.