Informacja dla osób niedosłyszących

Odpady - udzielenie zezwolenia na transport

Odpady - udzielenie zezwolenia na transport
WGK 10.14

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 05

Podstawa prawna:

 • Art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek powinien zawierać informacje o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w tym:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu (określić kod odpadu zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów – Dz. U. z 2001r. Nr. 112, poz. 1206),

  • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności (maksymalny obszar prowadzenia działalności wskazany przez wnioskodawcę może obejmować cały kraj),

  • opis sposobu transportu odpadów – luzem, w pojemnikach, kontenerach, workach itp. oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów,

  • wskazanie środków transportu odpadów (marka samochodu, rodzaj nadwozia, tytuł prawny do środków transportu),

  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu (organ wydaje zezwolenie w drodze decyzji na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat),

 • Kserokopia odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

 • Kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON;

 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Wymagane opłaty:

 • Zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów - opłata skarbowa 616,0 zł.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
pokój nr 20
Tel.: 56 611 83 41
e-mail:
odpady@um.torun.pl

Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.