Informacja dla osób niedosłyszących

Odpady - udzielenie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów

Odpady - udzielenie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów
WGK 10.10

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 05


Podstawa prawna:

 • art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).


Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek powinien zawierać informacje o których mowa w art. art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach, w tym:

  • numer NIP I REGON posiadacza odpadów,

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania (określić kod odpadu zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów – Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),

  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku (w Mg – oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów),

  • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (adres nieruchomości, numer działki geodezyjnej wraz ze wskazaniem tego miejsca na planie sytuacyjnym),

  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów (wykorzystywane pojemniki magazynowe, itp.),

  • szczegółowy opis stosowanej metody przetwarzania odpadów (wykorzystywane urządzenia lub instalacje, opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, wskazanie procesu zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 do ustawy),

  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów (zezwolenie może być wydane na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat),

  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

  • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność była prowadzona,

 • plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca magazynowania odpadów;

 • dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów;

 • kserokopia odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

 • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON;

 • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia związanego z przetwarzaniem odpadów – jeżeli wnioskodawca uzyskał taką decyzję;

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.


Wymagane opłaty:

 • Opłata za zezwolenie na przetwarzanie odpadów - opłata skarbowa: 616,00 zł


Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
pokój nr 20
Tel.: 56 611 83 41
e-mail:
odpady@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.