Informacja dla osób niedosłyszących

Odpady komunalne - wpis do rejestru działalności regulowanej

Odpady komunalne - wpis do rejestru działalności regulowanej
WGK 10.15

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 05

Podstawa prawna:

  • Art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.);

  • Art. 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.);

  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Toruń (do pobrania jako załącznik);

  • Oświadczenie (do pobrania jako załącznik);

  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Wymagane opłaty:

  • Za dokonanie wpisu do rejestru: 50,00 zł;

  • Z wniesienia opłaty skarbowej zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Toruń.

Termin i tryb realizacji:

  • Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
pokój nr 20
Telefon: 56 611 83 41
e-mail:
odpady@um.torun.pl