Informacja dla osób niedosłyszących

Nieruchomości - rozgraniczenie

Nieruchomości - rozgraniczenie
WGiK 7.7

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 2101 j.t. ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453)

I. Dokumenty od wnioskodawcy 

  • Wniosek zainteresowanego

  • Załącznik:

    • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (np. wypis z Księgi Wieczystej).

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (wyłączając prace geodety upoważnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia)

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 B
Tel. 56-611 84 7 0, 611 84 72

V. Tryb odwoławczy
Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca rozgraniczenia - na wniosek strony

VI. Uwagi

  • Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty

  • czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

Dokumenty do pobrania: