Informacja dla osób niedosłyszących

Nieruchomości - rozgraniczenie

Nieruchomości - rozgraniczenie
WGiK 7.7

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.);
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453).

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek zainteresowanego;
  • Załącznik - dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (np. wypis z Księgi Wieczystej).

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (wyłączając prace geodety upoważnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 84 70, 56 611 84 72


Tryb odwoławczy:

  • Przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca rozgraniczenia - na wniosek strony.

Uwagi:

  • Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  • Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
Dokumenty do pobrania: