Informacja dla osób niedosłyszących

Nieruchomość - podział

Nieruchomość - podział
WGiK 7.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 z 2004 r.).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli;
 • Załączniki:
  • wstępny projekt podziału nieruchomości (2 egzemplarze + egz. dla każdego właściciela dzielonej nieruchomości),
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości ( np. aktualny wypis z Księgi Wieczystej),
  • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział.

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 84 72


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi:

 • Wniosek należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty do pobrania: