Informacja dla osób niedosłyszących

Nieruchomość - podział

Nieruchomość - podział
WGiK 7.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,poz. 121 t.j. ze zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

I. Dokumenty od wnioskodawcy 

 • Wniosek : podpisany przez wszystkich współwłaścicieli,

 • Załączniki:

  • wstępny projekt podziału nieruchomości (2 egzemplarze + egz. dla każdego właściciela dzielonej nieruchomości),

  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,

  • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (np. aktualny wypis z Księgi Wieczystej),

  • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 B
Tel. 56-611 84 72

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

VI. Uwagi
Wniosek należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty

Dokumenty do pobrania: