Informacja dla osób niedosłyszących

Nadzór konserwatorski

Nadzór konserwatorski
BMKZ 21.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna:

  • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. U. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. U. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848)

  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265).

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 I. Dokumenty od wnioskodawcy

Program prac konserwatorskich/projekt

 

II. Wymagane opłaty

Nie pobiera się

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Na bieżąco nadzorowanie prac konserwatorskich i sprawdzanie zgodności realizacji z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich/projektem oraz udział w komisjach do spraw realizacji postępu prac.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

  1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

  2. Adres: ul. Podmurna 2, 2a 87-100, Toruń

Telefon: 56 611 87 95; fax 56 611 87 80

  1. e-mail: bmkz@um.torun.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

VI. Uwagi

Nie dotyczy