Informacja dla osób niedosłyszących

Nadanie numeru PESEL

Nadanie numeru PESEL
WSA 2.28

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

oraz punkt w CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90, (wtorek – piątek: 09.00-17.00, sobota: 09.00-17.00) oraz CH. Copernicus, ul.Stanisława Żółkiewiskiego 15 (wtorek – piątek: 09.00-17.00, sobota: 09.00-17.00)


Podstawa prawna
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 657);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.09.2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1852).
 
Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu:
    
1) wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”
2) dowód osobisty lub paszport, a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP, tj. wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu w oryginale). Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

2.  Nadanie numeru PESEL przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego:

1) wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2) jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami**. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3) paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
4) dokument poświadczający obywatelstwo polskie,
5) odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa – do wglądu.

3. Nadanie numeru PESEL  dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:

1) wniosek o nadanie numeru PESEL ,
2) dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.  


II. Wymagane opłaty
Brak

III. Termin i tryb realizacji
Rozpatrzenie wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
1. Nadanie numeru PESEL przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, przy zameldowaniu na podstawie odrębnych przepisów
Pok. 29, telefony do osób prowadzących sprawę: 56/6118311, 56/6118312, 56/6118314, 56/6118317, 56/6118347, 56/6118352, 56/6118353, 56/6118354, 56/6118355, 56/6118356, 56/6118357, 56/6118358 lub w CH Plaza .

 V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.