Informacja dla osób niedosłyszących

Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie

Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
WEiR 1.27

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Komunikacji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: wk@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna

 • Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 tekst jednolity)
 • § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 231 z późn. zm.);
 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy według załączonego wzoru;
 • Załączniki:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*,
  • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
 • Do wglądu:
  • dowód osobisty,
  • krajowe prawo jazdy

Wymagane opłaty:

 • Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 35,00 zł i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: "opłaty komunikacyjne - prawa jazdy" – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane w terminie do 3 dni roboczych.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 4,
Tel. 56 611 88 56, 611 88 57, 611 88 69


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Ewidencji i Rejestracji.
 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

 • Międzynarodowe prawo jazdy nie jest samodzielnym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem za granicą - obowiązuje dodatkowo krajowe prawo jazdy.
 • Dokument wystawiony jest na okres do 3 lat, jednak nie dłuższy niż termin ważności krajowego prawa jazdy.
 • Wniosek pobrany przez internet należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczna jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


*FOTOGRAFIA
powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.