Informacja dla osób niedosłyszących

Materiały pirotechniczne

Materiały pirotechniczne
WEiR 1.59

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 08 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późniejszymi zmianami );
 • Uchwała nr 81/94 Rady Miejskiej Torunia z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 1/94 Zarządu Miasta Torunia z dnia 05 grudnia 1994r. w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Torunia;
 • Zarządzenie Porządkowe nr 1/94 Zarządu Miasta Torunia z dnia 05 grudnia 1994r. w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Torunia;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych według załączonego wzoru;
 • Pisemna zgoda właściciela terenu;
 • Pisemna zgoda organizatora;
 • Dokument uprawniający do użycia materiałów pirotechnicznych objętych koncesją (w przypadku użycia materiałów innych niż ogólnodostępne).

Wymagane opłaty:

 • Oopłata skarbowa za zezwolenie: 82,00 zł, płatne na konto Gminy Miasta Toruń - BANK MILLENNIUM SA O/TORUŃ, nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 lub w kasie Urzędu.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 11,
Telefon: 56 611 88 79


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:

 • Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Dokumenty do pobrania: