Informacja dla osób niedosłyszących

Lustracje terenowe zabytków

Lustracje terenowe zabytków
BMKZ 21.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna

  • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848),
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Zawiadomienie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (pismo, telefon, informacja przez pocztę elektroniczną) o zagrożeniach wobec zabytku lub o problemach z zabytkową substancją, wymagających interwencji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wyznacza termin lustracji w ciągu 2 tygodni od zawiadomienia. Z lustracji sporządzany jest protokół.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80; e-mail: bmkz@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Nie dotyczy