Informacja dla osób niedosłyszących

Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
WEiR 1.19

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. U.E.L. 2009.300.51 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia według załączonego wzoru.
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
  "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem"
  oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. C rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

  Zezwolenie wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną  w wysokości:
  • 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;

   Wymóg zdolności finansowej potwierdza się jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
   • rocznym sprawozdaniem finansowym;
   • udzieleniem gwarancji bankowej;
   • polisą ubezpieczeniową.

 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów. Wpłata za wydanie zezwolenia uzależniona jest od ilości zgłoszonych pojazdów.Wpłatę za wydanie zezwolenia dokonuje się na konto Urzędu Miasta - (BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127)
 • Oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.dotyczące osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  • prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
 • Wykaz pojazdów.

Wymagane opłaty:

 • Wpłaty za wydanie zezwolenia dokonuje się wpłacając wyliczoną kwotę w oparciu o tabelę opłat w zależności od liczby pojazdów, oraz okresu na jaki zezwolenie ma być  wydane.
 • Wpłaty dokonuje się  na konto Urzędu Miasta - BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Organ rozpatruje wniosek o wydanie zezwolenia w terminie nie dłużej niż 1 miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 10 i nr 13,
Fax: 56 611 88 88
Telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 61, 611 88 53.


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów osób autobusem lub rzeczy pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
 • Wnioski o wydanie zezwolenia można składać pisemnie w siedzibie Wydziału lub w postaci  dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty.
 • Odbiór zezwolenia  osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł.
 • Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych, o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 • Zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego zawiesza się lub cofa , jeżeli organ ,który udzielił zezwolenia stwierdzi, ze posiadacz nie spełnia co najmniej jednego z wymogów określonych w art. 3 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.