Informacja dla osób niedosłyszących

Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
WEiR 1.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z póź. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie licencji według załączonego wzoru;
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
  "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem."
  oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. C rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

  Licencję wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną  w wysokości:
  • 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;

   Wymóg zabezpieczenia finansowego można potwierdzić jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
   • rocznym sprawozdaniem finansowym;
   • dokumentami potwierdzającymi:
    • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub   dostępnymi aktywami,
    • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
    • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
    • własność nieruchomości.

      

     „Uwaga !

     Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym ta ocena jest dokonywana opublikowana przez NBP.

    • ( od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obowiązujący kurs na dzień 31.12.2017r. – tj. 1 euro wynosił – 4,1709 zł).”

 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia(WE) nr 1071/2009.dotyczące osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  • prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

Wymagane opłaty:

 • Wpłaty za wydanie zezwolenia - dokonuje się wpłacając wyliczoną kwotę w oparciu o tabelę opłat w zależności od liczby pojazdów oraz okresu na jaki licencja ma być  wydana.
 • Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miasta - BANK MILLENNIUM SA TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Organ rozpatruje wniosek o wydanie licencji w terminie nie dłużej niż 1 miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 10 i nr 13,
Fax: 56 611 88 88
Telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 61, 611 88 53.


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Licencja  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym  uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Licencja  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym  nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 • Licencję wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
 • Wnioski o wydanie licencji można składać pisemnie w siedzibie Wydziału lub w postaci  dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty.
 • Odbiór licencji   osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł.
 • Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych, o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.