Informacja dla osób niedosłyszących

Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia

Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
WEiR 1.30

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978 z póź. zm.)
 • § 9 - 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 702 z późn. zm);
 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do szkolenia:
  • wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5 cm*.

 • Zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu (zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności):
  • wniosek o wymianę pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;
  • orzeczenie lekarskie - w przypadku przedłużenia terminu ważności;
  • orzeczenie psychologiczne - w przypadku przedłużenia terminu ważności;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia;
  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5*

 • Wtórnik pozwolenia:
  • wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej;
  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 na 4,5 cm*

 • W każdym przypadku do wglądu dowód osobisty.

Wymagane opłaty:

 • Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi 30,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna). Płatne na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: "opłaty komunikacyjne - prawa jazdy" – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127.
 • Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie pozwolenia w terminie do 7 dni po złożeniu wniosku, w przypadku zmiany danych i wtórnika oraz 14 dnia od dnia zdania egzaminu państwowego, w przypadku uzyskania pozwolenia po raz pierwszy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 4
Tel.  56 611 88 56, 611 88 57, 611 88 69


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Ewidencji i Rejestracji.
 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

 • W przypadku, gdy do wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, wniosek o wydanie pozwolenia należy złożyć w urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia. Strona – po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.
 • Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.
 • Wniosek pobrany z Internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

*FOTOGRAFIA
Osoba wnioskująca o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem jest zobowiązana dołączyć do wniosku wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.