Informacja dla osób niedosłyszących

Kara porządkowa - uchylenie

Kara porządkowa - uchylenie
WPiW 14.28

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Art. 262 § 6  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o uchylenie kary porządkowej (WPiW-XXIV);
 • Załączniki:
  • dokumenty, potwierdzające okoliczności niewykonania obowiązku.

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

 • Wydanie postanowienia o uchyleniu lub odmowie uchylenia kary następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie o odmowie uchylenia kary służy prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

 • Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli zobowiązani
  • lub bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności
  • lub bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem

   mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł.

  • Dotyczy to również:
   • osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego,
   • osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin.

 • Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić karę.