Informacja dla osób niedosłyszących

Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie pozwolenia

Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie pozwolenia
WEiR 1.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała nr 885 z 2001r. RMT z dnia 27 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia;
 • Uchwała nr 365/08 RMT z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia;
 • Uchwała nr 363/93 RMT z dnia15 lipca 1993r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.

Dokumenty od wnioskodawcy

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż  napojów alkoholowych według załączonego wzoru

2. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

3. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu ( obiektu ), na którym ma być

4. szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych

5. kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Toruń).

:


Wymagane opłaty:

 • Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*. Płatne na konto Gminy Miasta Toruń - BANK MILLENNIUM SA O/TORUŃ, nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127.

 • Opłata roczna wynosi:
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5% - 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku i po uostatecznieniu się opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 11, fax: 56 611 88 88
Telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 78, 611 88 79


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:

 • Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
 • Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.