Informacja dla osób niedosłyszących

Interwencja w sprawie usuwania nielegalnych składowisk odpadów

Interwencja w sprawie usuwania nielegalnych składowisk odpadów
WGK 10.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 05

Podstawa prawna:

 

  • Uchwała Nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia12 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 1765);

 

  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

zgłoszenie telefoniczne, pisemne lub pocztą e-mail (rekomenduje się załączenie zdjęć lub mapy wskazującej lokalizację zanieczyszczonego terenu) do Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

Wymagane opłaty:

Nie pobiera się.

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Około 30 dni od dnia zgłoszenia.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych

ul. Legionów 220, 87-100 Toruń

tel. 56-611 83 32, 56 611 83 41, pokój nr 20

e-mail: odpady@um.torun.pl

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Uwagi:

Nielegalne wysypiska są usuwane w terminie około 30 dni od daty zgłoszenia.