Informacja dla osób niedosłyszących

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
BRM 17.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Rady Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 27
e-mail: brm@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna

 • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
 • Statut Gminy – uchwała Nr 146/99 Rady Miasta Torunia z 15.04.1999r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1352)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek zainteresowanych.

  Mieszkańcy Torunia, zgodnie z §28 ust.10 Statutu Gminy mają możliwość złożenia projektu uchwały. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 150 mieszkańców Miasta Torunia. Treść projektu uchwały powinna być zredagowana precyzyjnie oraz powinna odpowiadać tytułowi. Ponadto projekt uchwały winien być czytelnie podpisany przez wnioskodawców.

 • Wniosek mieszkańców musi zawierać:
  • Projekt uchwały zaopiniowany przez radcę prawnego lub adwokata w zakresie zgodności projektu z prawem. Projekt uchwały powinien zawierać:
   • właściwą podstawę prawną,
   • termin wejścia w życie uchwały,
   • wykonawcę uchwały.
  • Uzasadnienie. Uzasadnienie obejmuje:
   • wyjaśnienie potrzeby i celu wydania uchwały,
   • przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana,
   • wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym,
   • przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, finansowych, moralnych.
  • Listę osób popierających pozwalającą stwierdzić, że jest to mieszkaniec Miasta Torunia oraz fakt poparcia. Każda strona listy musi zawierać w nagłówku jednoznaczne stwierdzenie czego wniosek dotyczy i wskazywać imię i nazwisko osoby występującej w imieniu wszystkich wnioskodawców. Lista musi zawierać czytelne dane wnioskodawców tj. imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz podpis.

   Projekt przekazuje się do siedziby Rady Miasta. Przed jego rozpatrzeniem Przewodniczący występuje do Prezydenta, właściwych komisji Rady i innych instytucji o opinię. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, nie później jednak niż do czasu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego.

Opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

 • W terminie 30 dni. Projekt mieszkańców powinien zostać rozpatrzony przez Radę Miasta Torunia, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia.
 • Projekty uchwał nierozpatrzone do końca kadencji Rady są zwracane do wnioskodawcy, który może skierować ponownie ten sam projekt pod obrady Rady nowej kadencji.

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Rady Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
p. 45, II piętro, tel. 56 61 18 727


Organ rozpatrujący sprawę:

 • Rada Miasta Torunia

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Wniosek należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Nie wymaga się oryginalnych druków. Projekt należy sporządzić zgodnie z przedstawionym wzorem.
Dokumenty do pobrania: