Informacja dla osób niedosłyszących

Impreza masowa - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie

Impreza masowa - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
WOL 13.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00
e-mail: wol@um.torun.pl
Fax: 56 611 93 17

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Ludności

Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

Telefon: 56 611-93-00; 56 611-93-05; fax 56 611-93-17; e-mail: wol@um.torun.pl

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1160 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1347);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 820);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

 

I. Wymagane dokumenty

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Prezydenta Miasta Torunia z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej (wzór wniosku stanowi załącznik do karty informacyjnej).

Termin wystąpienia do Prezydenta Miasta Torunia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach,
w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

 

Organizator do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej dołącza:

1)   graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu
lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów
oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;

2)    instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu
i w czasie imprezy masowej (jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczasInstrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Jeśli jednak wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczasInstrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie).

„Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej” musi zawierać również dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu pirotechnicznego (wykonaną zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego) – w przypadku, gdy organizator zamierza na imprezie masowej przeprowadzić pokaz pirotechniczny;

3)     terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4)     informację o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,

b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5)    informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

6)    informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7)    informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

8)    informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

9)    harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;

10)  informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu – w przypadku,
gdy na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu dozwolone są tylko na imprezie masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka);

11)  opinie – Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu) –
o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Jeśli jednak wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie);

12)  dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

13)  oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizatora imprezy masowej w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik;

14)  dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik.

 

Ponadto Prezydent Miasta Torunia może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

1) kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

 

W przypadku, gdy z opinii Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, organizator może dołączyć do dokumentacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej imprezie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

II. Wymagane opłaty

Zapłaty opłaty skarbowej:

1) w kwocie 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

2) w kwocie 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku,
gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik),

należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B lub na konto Urzędu Miasta Torunia
w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
 

III. Termin i tryb realizacji sprawy

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy adresować do Prezydenta Miasta Torunia i złożyć w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia.

Termin załatwienia sprawy: Prezydent Miasta Torunia wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Ludności, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

Telefon: 56 611-93-00; 56 611-93-05; fax 56 611-93-17; e-mail: wol@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi

Z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) organizator imprezy masowej występuje do:

1) Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

ul. Grudziądzka 17

87-100 Toruń

tel. 56 641-22-05

2) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

ul. Legionów 70/76

87-100 Toruń

tel. 56 611-92-63

3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 1

87-100 Toruń

tel. 56 658-62-58

4) Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

       ul. Św. Józefa 53-59

87-100 Toruń

tel. 56 658-49-60