Informacja dla osób niedosłyszących

Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń

Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
WEiR 1.18

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1840 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687);
 • Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1295 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych i ich mieszańców (Dz. U. Nr 135, poz. 909);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044)
 •  Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z pozn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców, według załączonego wzoru.

Wymagane opłaty:

 • 82 zł, za pokwitowaniem w kasie Wydziału lub na konto UMT w Banku Millennium 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, chartów rasowych i ich mieszańców wymaga zezwolenia na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywanie psa.
 • Termin odpowiedzi do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 13, tel. 56 611 88 62


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


Uwagi:

 • Zezwolenie wydaje się według miejsca utrzymywania psa.