Informacja dla osób niedosłyszących

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zatwierdzenie programu

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zatwierdzenie programu
WGK 10.9

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 05

W związku z wejściem w życie w dniu 23.01.2013 r. przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) likwidacji ulega obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie z art. 231 ust.1. tej ustawy wydane na podstawie przepisów dotychczasowych – tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wygasają z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wytwórca odpadów niebezpiecznych jest zobowiązany do uzgodnienia sposobu postępowania z powstającymi odpadami niebezpiecznymi wyłącznie poprzez uzyskanie pozwolenia na wytarzanie odpadów na podstawie przepisu art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), przy czy obowiązek ten dotyczy sytuacji wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości ponad 1000 kg rocznie, powstających w związku z eksploatacją instalacji.