Informacja dla osób niedosłyszących

Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia

Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia
WSA 2.18

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

fax: 56 611 83 21

oraz punkt w CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90, (wtorek – piątek: 09.00-17.00, sobota: 09.00-17.00) oraz CH. Copernicus, ul.Stanisława Żółkiewiskiego 15 (wtorek – piątek: 09.00-17.00, sobota: 09.00-17.00)  – tylko złożenie wniosku o dowód osobisty

Podstawa prawna
-  art. 27 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1464).
-  rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z 29 stycznia 2015 r. w  sprawie  wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  (Dz. U. z 2015 r., poz.212),
-  ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1030 z późn. zm. ).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składa jeden z rodziców lub opiekun prawny w siedzibie dowolnej gminy osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e -PUAP – wzory w załączeniu.  Przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat. Dowód odbiera wnioskodawca lub osoba małoletnia, jeżeli ukończyła 13 lat w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.

W celu złożenia wniosku lub pisma do urzędu  opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym  na platformie e-PUAP należy wybrać: → "Alfabetyczną listę spraw" →„Inne klasyfikacje"  →„Kujawsko-Pomorskie” →„Toruń (gmina miejska)”, a następnie wybrać formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”, do którego należy załączyć wymagane załączniki, podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na  adres urzędu: /UMTorun/SkrytkaESP
2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.";
3. Na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia  w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

II. Wymagane opłaty
Brak


III. Termin i tryb realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pokój nr 29 – II piętro
telefon: 56/611 83 53, 56/611 83 17, 56/611 83 12, 56/611 83 58, 56/611 83 47, 56/611 83 52, 56/611 83 18, 56/611 83 57, 56/611 83 11, 56/611 83 55.

 V. Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VI. Uwagi
* Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych –  tel. 56/611 83 14.

Dokumenty do pobrania: