Informacja dla osób niedosłyszących

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
WSA 2.19

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

oraz punkt w CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90, (wtorek – piątek: 11.00-19.00, sobota: 09.00-17.00) – tylko złożenie wniosku o dowód osobisty.

Podstawa prawna
- art. 26 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 391),
- rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z 29 stycznia 2015 r. w  sprawie  wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia        i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),
- ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm. ).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek  o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście*  w siedzibie  dowolnej  gminy  w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP  – wzory w załączeniu.

Dowód odbiera się osobiście w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.

W celu złożenia wniosku lub pisma do urzędu opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na platformie e-PUAP należy:Wybrać „Alfabetyczną listę spraw”-> „Inne klasyfikacje” -> „Kujawsko – Pomorskie” -> „Toruń (gmina miejska)”, a następnie wybrać formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”, do którego należy załączyć wymagane załączniki, podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na adres urzędu:/UMTorun/SkrytkaESP


2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami**. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię spełniającą takie same wymogi, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB (fotografia taka sama, jak do paszportu).
3. Na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

II. Wymagane opłaty
Brak

III. Termin i tryb realizacji
- w przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,
- w przypadku zmiany danych – wniosek należy złożyć niezwłocznie***,
- w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.
- w przypadku utraty dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.
Termin realizacji - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pokój nr 29  – II piętro
telefon: 56/611 83 53, 56/611 83 17, 56/611 83 12, 56/611 83 58, 56/611 83 47, 56/611 83 52, 56/611 83 18, 56/611 83 57, 56/611 83 11, 56/611 83 55.

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VI. Uwagi
* W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.
**Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiające osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
*** Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych.

Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych –  tel. 56/6118314.

Dokumenty do pobrania: