Informacja dla osób niedosłyszących

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
WSA 2.21

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50 ; Od 17-go marca 2020r. profil zaufany nie będzie potwierdzany w Wydziale Spraw Administracyjnych.
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

(

 .

Podstawa prawna

- art. 25 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015 r., poz. 212 z późn.zm.) - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019 poz.123).

I. Dokumenty od wnioskodawcy 

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym) na zasadach przewidzianych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – wzory w załączeniu. Dowód odbiera się osobiście w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.

 

W celu złożenia wniosku lub pisma do urzędu w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym) należy na platformie ePUAP2 (www.epuap.gov.pl) zalogować się poprzez profil zaufany. Wybrać – załatwiaj sprawy przez internet- katalog spraw -> „Inne klasyfikacje” -> „Kujawsko – Pomorskie” -> „Toruń (gmina miejska)”, a następnie wybrać formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”, do którego należy załączyć wymagane załączniki. Wybrać organ (Urząd Miasta Torunia) i przesłać na adres: Urząd Miasta Toruń: /UMTorun/skrytkaESP

  1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy**.",

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  1. Do przedłożenia – dotychczasowy dowód osobisty (nie dotyczy sytuacji utraty dowodu osobistego)

II. Wymagane opłaty

Brak

III. Termin i tryb realizacji

- w przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu;

- w przypadku zmiany danych - wniosek należy złożyć niezwłocznie; dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych;

- w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającvm identyfikację posiadacza dowodu osobistego – wniosek należy złożyć niezwłocznie;

- w przypadku utraty dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Termin realizacji do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Pokój nr 29 II piętro

Telefony56/611 83 11, -12, -17, -18, -47, -52, -53, -55, -58, -57.

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VI. Uwagi

* W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.

** Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych – tel. 56/611 83 59.

 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.  Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za techniczne administrowanie RDO, jego transparentność oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 15 RODO,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za zapewnienie udziału w pracach nad rozwojem RDO, poprawnością danych w RDO, określeniem odpowiedzialności za funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru.

3. Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie (00-580), al. J.Ch.Szucha 23 odpowiada za zapewnienie sieci umożliwiającej realizację zadań przez konsulów.

3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest Prezydent Miasta Torunia.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 Z administratorem - Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować pisemnie, telefonicznie bądź zgłosić się osobiście.

Z administratorem – Prezydentem Miasta Torunia, można się skontaktować za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Torunia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować mailowo: iod@um.torun.pl lub pisemnie  na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pana/i dane będą przetwarzane w celu: Wydania dowodu osobistego.

Pana/i dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

Pana/i dane osobowe dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych podmioty, (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych), tj: organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Straży Marszałkowskiej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, sądy.

oraz innym podmioty – jeżeli wykażą w tym interes prawny.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pana/i dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Panu/i prawo dostępu do Pana/i/ danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/i zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/i dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.