Informacja dla osób niedosłyszących

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
WSA 2.19

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

oraz punkt w CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90, (wtorek – sobota: 09.00-17.00) oraz CH. Copernicus, ul.Stanisława Żółkiewiskiego 15 (wtorek –  sobota: 09.00-17.00)


Przyjmowanie wniosków w punktach CH Plaza i CH Copernicus odbywa się:  wtorek-sobota od godz. 09:00 do godz. 16.30.

Podstawa prawna

- art. 26 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.),

- ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście* w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na zasadach przewidzianych w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub profilu zaufanego e PUAP – wzory w załączeniu.

 

Dowód odbiera się osobiście w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.

 

W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy na platformie ePUAP2 wejść w zakładkę „Złóż wniosek teraz” i postępować zgodnie ze wskazówkami, następnie podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na adres: /UMTorun/Skrytka ESP

 

2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami**. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywala proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ‘ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.

Fotografia powinna być wykonywana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3. Na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

II. Wymagane opłaty

Brak

 

III. Termin i tryb realizacji

- w przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,

- w przypadku zmiany danych – wniosek należy złożyć niezwłocznie***,

- w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.

- w przypadku utraty dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Termin realizacji - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


Pokój nr 29 – II piętro


telefon: 56/611 83 53, 56/611 83 17, 56/611 83 12, 56/611 83 58, 56/611 83 47, 56/611 83 52, 56/611 83 18, 56/611 83 57, 56/611 83 11, 56/611 83 55.

 

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

VI. Uwagi

* W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.

**Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiające osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

*** Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych.

 

Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych – tel. 56/6118359.

Dokumenty do pobrania: