Informacja dla osób niedosłyszących

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia

Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
WSA 2.19

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

oraz punkt w CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90, (wtorek – sobota: 09.00-17.00) oraz CH. Copernicus, ul.Stanisława Żółkiewiskiego 15 (wtorek –  sobota: 09.00-17.00)


Przyjmowanie wniosków w punktach CH Plaza i CH Copernicus odbywa się:  wtorek-sobota od godz. 09:00 do godz. 16.30.
Podstawa prawna

-  art. 25 i art. 29 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm),
-  rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z 29 stycznia 2015 r. w  sprawie wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015 r., poz. 212 z późn. zm.)
-   ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 123).
I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składa się osobiście*, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach przewidzianych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – wzory w załączeniu. Dowód odbiera się osobiście w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.
2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami**. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5  MB tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2. Fotografia powinna być wykonywana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia  wniosku.
4. W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy na platformie ePUAP2 wejść w zakładkę „Złóż wniosek teraz” i postępować zgodnie ze wskazówkami, następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (równoprawne formy podpisu elektronicznego) i przesłać na adres: /UMTorun/Skrytka ESP

I. Wymagane opłaty
Brak

III. Termin i tryb realizacji
- w przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,
- w przypadku zmiany danych – wniosek należy złożyć niezwłocznie***,
- w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.
- w przypadku utraty dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie.
Termin realizacji - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pokój nr 29 – II piętro
telefon: 56/611 83 53, 56/611 83 17, 56/611 83 12, 56/611 83 58, 56/611 83 47, 56/611 83 52, 56/611 83 18, 56/611 83 57, 56/611 83 11, 56/611 83 55.

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VI. Uwagi
* W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.
**Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiające osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
*** Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych.

Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych –  tel. 56/6118359.