Informacja dla osób niedosłyszących

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń
BMKZ 21.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80


Podstawa prawna:

 • Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.),

 • Uchwała nr 588/2004 Rady Miasta Torunia z dnia 16 września 2004 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
  poz. 1773
  ),

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1954 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

 • Art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm).


 


Dokumenty od wnioskodawcy:


Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na podstawie uchwały Nr 588/04 Rady Miasta Torunia z dnia 16 września 2004 r.


 


Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:


1. Dokument potwierdzający tytuł prawny:

 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego
  o podstawie działalności wnioskodawcy i umocowania prawne osób go reprezentujących
  (w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych);

 • statut (gdy wnioskodawca zobowiązany jest do jego posiadania);

 • wypis z rejestru instytucji kultury;

 • nominacja/powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt;

 • dekret o nominacji proboszcza, [lub] zaświadczenie kurii diecezjalnej / prowincji zakonnej, [lub] zaświadczenie wojewody o posiadaniu osobowości prawnej (w przypadku kościelnych osób prawnych);

 • pełnomocnictwo do realizacji zadania (w przypadku wnioskodawców nieposiadających osobowości prawnej);

 • zgoda współwłaściciela/li zabytku na przeprowadzenie prac lub robót przy zabytku
  (w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, najemca lub dzierżawca).


2. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków.


3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku:

 • odpis księgi wieczystej lub (w przypadku braku KW) wypis z rejestru gruntów,

 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym
  z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego
  obowiązuje 3-miesięczny termin ważności, liczony od daty złożenia wniosku.


 1. Pozwolenie miejskiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym, zgodnym z wnioskiem (w przypadku, gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię).

 2. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku badań archeologicznych).

 3. Kosztorys inwestorski lub ofertowy prac.

 4. Pozwolenie na budowę (o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac) lub zaświadczenie
  o ile nie wymaga
  charakter prowadzonych prac wydania pozwolenia na budowę.

 5. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku.

 6. Dokumentacja fotograficzna (formie elektronicznej na CD i w kolorze na papierze fotograficznym) stanu zachowania zabytku (do 10 zdjęć), opisana, przedstawiająca stan zabytku będącego przedmiotem wniosku.

 7. Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59 poz. 404 z późn. zm.)

  w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą.

 1. II. Wymagane opłaty:

 2. Nie pobiera się


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 2 miesięcy


IV. Jednostka odpowiedzialna


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków


Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń


Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80; e-mail: bmkz@um.torun.pl


 


V. Tryb odwoławczy:
Nie ma


 


VI. Uwagi:
Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna


 


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków


 


Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy
ul. Wały Generała Sikorskiego 8.


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.


Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby złożenia, rozpatrzenia wniosku, realizacji oraz rozliczenia zadania będącego przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, na podstawie uchwały Nr 588/04 Rady Miasta Torunia z dnia 16 września 2004 r., z późniejszymi zmianami.


Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, na podstawie uchwały Nr 588/04 Rady Miasta Torunia
z dnia 16 września 2004 r., z późniejszymi zmianami, w
związku art. 6 ust 1 lit. b i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.05.2016 r.) - ogólne rozporządzenia
o ochronie danych dalej jako „RODO”.


W przypadku niepodania przez Pana/ią danych rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwe.


Dane osobowe Pana/i będziemy udostępniali podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.


Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski.


Dane osobowe Pana/i przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od dnia złożenia wniosku. Ma Pan/i prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:

  1. przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;

  2. nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  3. trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.


Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl.


W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.


Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania: