Informacja dla osób niedosłyszących

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń
BMKZ 21.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna:
 • Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067)
 • Uchwała nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2018 r. poz. 5434),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1954 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.),
 • Art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
  (Dz.U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
  i akwakultury (Dz.U. UE L 190 z 28 czerwca 2014 r., s. 45).

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń, na podstawie uchwały Nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r.

Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:
1. Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
lub zaświadczenie, że zabytek którego dotyczy wniosek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (np. aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktualny wypis z rejestru gruntów lub akt notarialny lub inny dokument świadczący
o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego – nie starszy
niż 3 miesiące).
W przypadku zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do tegoż zabytku.
3. Dokument potwierdzający osobowość prawną jednostek organizacyjnych ubiegających się
o dotację:
aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
zaświadczenie z Urzędu Wojewódzkiego lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzające nazwę wnioskodawcy, osobowość prawną oraz wskazujące osobę do reprezentacji wnioskodawcy (w przypadku kościołów lub związków wyznaniowych);
kopia uchwały w sprawie powołania Zarządu (w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych)
Statut (w przypadku, gdy wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania statutu).
4. Kopia pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru w zakresie rzeczowym, zgodnym z wnioskiem.
5. Kopia uzgodnienia właściwego organu ochrony zabytków programu prac lub robót przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
6. Kopia pozwolenia na budowę (o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac lub robót) lub kopia zaświadczenia jeżeli charakter prowadzonych prac lub robót nie wymaga pozwolenia na budowę (dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków).
W przypadku, gdy pozwolenie jest starsze niż 3 lata od daty, kiedy decyzja stała się ostateczna, należy dołączyć kopię dziennika budowy w celu wykazania ciągłości prac.
7. Szczegółowy kosztorys przewidywanych prac lub robót, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych, przy czym w przypadku braku odpowiedniej normy w tych katalogach dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury (netto, brutto) podpisany przez uprawnione osoby, lub w przypadku ubiegania się o refundację, szczegółowy kosztorys powykonawczy prac sporządzony przez wykonawcę i zatwierdzony przez wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych podpisany także przez kierownika budowy, zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzoru. Adnotacja inspektora nadzoru winna mieć brzmienie: „Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów”, oraz obmiar wykonanych prac, zawierający opis umożliwiający identyfikację poszczególnych czynności na zabytku, przy którym były prowadzone prace.
8. Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji zadania przeprowadzania prac lub robót przy zabytku.
9. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku.
10. Dokumentacja fotograficzna w kolorze, oddająca aktualny stan zabytku, na nośniku elektronicznym i na papierze, lub
w przypadku ubiegania się o refundację, dokumentację powykonawczą z wykonania zadania
w formie papierowej, oprawionej w sztywną oprawę i na nośniku elektronicznym, obejmującą w przypadku zabytków nieruchomych: określenie zabytku; miejsce jego położenia; wskazanie właściciela zabytku; część opisową zawierającą informacje o przeprowadzonych pracach (zastosowanej technologii, materiałach, itp.); zalecenia dla użytkownika; część fotograficzną z realizacji zadania obrazującą stan przed podjęciem prac, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu  w podpisie pod zdjęciami, należy zaznaczyć miejsce wykonania zdjęcia (zdjęcia w kolorze na papierze fotograficznym – format minimum 10 x 15 cm.), lub w przypadku zabytków ruchomych, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 poz. 1609).
11. W przypadku przedsiębiorcy:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

II.  Wymagane opłaty:

Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji:
Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 2 miesiące od dnia upływu terminu na złożenie wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80; e-mail: bmkz@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Nie ma

VI. Uwagi:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, składane są w formie papierowej osobiście lub przesyłane do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 2/2a, albo w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (o dacie złożenia wniosku, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Toruń).

Wniosek należy wypełnić czytelnie, wszystkie pola powinny być wypełnione. W polach, których wnioskodawca nie wypełnia, należy wpisać: „nie dotyczy”.

Rozpatrzone będą tylko wnioski kompletne, prawidłowo wypełnione i podpisane. Wniosek zawierający braki formalne, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia lub złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyjęcie przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMT wniosku o dofinansowanie lub refundację nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania/refundacji. Nie gwarantuje się również przyznania dofinansowania/refundacji w oczekiwanej przez wnioskodawcę wysokości.

Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona na stronie https://www.torun.pl w zakładce przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia, klauzula informacyjna.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania: