Informacja dla osób niedosłyszących

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń
BMKZ 21.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna:

  • Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) 
  • Uchwała nr 588/2004 Rady Miasta Torunia z dnia 16 września 2004 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 poz. 1773)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1954 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132).
  • Art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, 1948).


Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, na podstawie uchwały Nr 588/04 Rady Miasta Torunia z dnia 16 września 2004 r.

Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:

1.    Dokument potwierdzający tytuł prawny:
   wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności wnioskodawcy i umocowania prawne osób go reprezentujących (w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych);
statut (gdy wnioskodawca zobowiązany jest do jego posiadania);
wypis z rejestru instytucji kultury;
nominacja/powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt;
   dekret o nominacji proboszcza, [lub] zaświadczenie kurii diecezjalnej / prowincji zakonnej, [lub] zaświadczenie wojewody o posiadaniu osobowości prawnej (w przypadku kościelnych osób prawnych);
pełnomocnictwo do realizacji zadania (w przypadku wnioskodawców nieposiadających osobowości prawnej);
  zgoda współwłaściciela/li zabytku na przeprowadzenie prac lub robót przy zabytku (w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, najemca lub dzierżawca).        
2.    Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków.    
3.    Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku:     
 odpis księgi wieczystej lub (w przypadku braku KW) wypis z rejestru gruntów,
akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego -  obowiązuje 3-miesięczny termin ważności, liczony od daty złożenia wniosku.    
4. Pozwolenie miejskiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym, zgodnym z wnioskiem (w przypadku, gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię).
5. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku badań archeologicznych).
6. Kosztorys inwestorski lub ofertowy prac.
7. Pozwolenie na budowę (o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac) lub zaświadczenie o ile nie wymaga charakter prowadzonych prac wydania pozwolenia na budowę.    
8. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku.
9. Dokumentacja fotograficzna (formie elektronicznej na CD i w kolorze na papierze fotograficznym) stanu zachowania zabytku (do 10 zdjęć), opisana, przedstawiająca stan zabytku będącego przedmiotem wniosku.
10. Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007, Nr 59 poz. 404 ze zm.) - w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą    

II.  Wymagane opłaty:
Nie pobiera się


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 2 miesięcy


IV. Jednostka odpowiedzialna
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Podmurna 2, 2a  87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 95; fax  56 611 87 80
e-mail: bmkz@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Nie ma

VI. Uwagi:
Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno - prawna

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania: