Informacja dla osób niedosłyszących

Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia

Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
WEiR 1.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 18 ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała nr 363/93 RMT z dnia15.07.1993r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia;
 • Uchwała nr 365/08 RMT z dnia 24.07.2008r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załączonym wzorem (może być złożony na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Rejestracji);
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu;
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. 178, poz. 1225)

Wymagane opłaty:

 • Za wydanie zezwolenia - wpłata na konto Gminy Miasta Toruń
  (BANK MILLENNIUM SA TORUŃ nr rachunku: 95 11602202 0000 0000 6171 9127)

 • Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

   Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 • Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

   Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w.w. wartości, wnoszą opłatę określoną w pkt 1. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

   Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku i po uostatecznieniu się opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Pokój nr 11
Fax: 56 611 88 88
Telefon osoby prowadzącej sprawę w Wydziale:  56 611 88 78,  56 611 88 79


Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania;
 • Odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:

 • Wniosek opiniowany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu.
 • Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu można składać w siedzibie Wydziału lub w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.
 • Odbiór zezwolenia tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.