Informacja dla osób niedosłyszących

Decyzja podatkowa - zmiana decyzji ostatecznej

Decyzja podatkowa - zmiana decyzji ostatecznej
WPiW 14.27

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • "Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej" (WPiW-XXIII);
  • Załączniki:
    • dokumenty na potwierdzenie żądania strony (np. akt notarialny - przy sprzedaży nieruchomości w ciągu roku podatkowego).

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

  • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

  • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

  • Decyzja ostateczna, ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.