Informacja dla osób niedosłyszących

Decyzja podatkowa - wyjaśnienie treści

Decyzja podatkowa - wyjaśnienie treści
WPiW 14.24

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 215 §  2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • "Żądanie wyjaśnienia wątpliwości co treści decyzji" (WPiW XX)

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

  • Wydanie postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

  • Na postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.