Informacja dla osób niedosłyszących

Decyzja podatkowa - uzupełnienie

Decyzja podatkowa - uzupełnienie
WPiW 14.22

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 213 § 1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • "Żądanie uzupełnienia decyzji" (WPiW XVIII)

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • W przypadku odmowy uzupełnienia decyzji organ podatkowy wydaje postanowienie w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

  • Na postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji służy prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego*, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres:

    Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń

Uwagi:

  • Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.
Dokumenty do pobrania: