Informacja dla osób niedosłyszących

Decyzja podatkowa - sprostowanie

Decyzja podatkowa - sprostowanie
WPiW 14.23

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 215 § 1ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • "Żądanie sprostowania decyzji" (WPiW XIX)

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

  • Wydanie postanowienia w sprawie sprostowania decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

  • Na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń.

Uwagi:

  • Organ może z urzędu lub na żądanie strony, prostować błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji.
Dokumenty do pobrania: