Informacja dla osób niedosłyszących

Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WSA 2.21

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

 Podstawa prawna - art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 2, art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm. ); - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096).   I. Dokumenty od wnioskodawcy 

  1. Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - według załączonego wzoru.
  2. Załączniki:

 

  • akt zawarcia związku małżeńskiego;
  • akt urodzenia dziecka;
  • zaświadczenie o dochodach współmałżonka (jeżeli pracuje);
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (jeżeli współmałżonek nie pracuje);
  • zaświadczenie z uczelni (jeżeli współmałżonek uczy się i otrzymuje/ nie otrzymuje stypendium);
  • zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (współmałżonek korzysta /nie korzysta ze świadczeń);
  • zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby lub karta powołania wydana przez WKU w Toruniu.

   II. Wymagane opłaty Nie pobiera się.   III. Termin i tryb realizacji Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku.   IV. Jednostka odpowiedzialna Stanowisko ds. wojskowych. Pokój nr 25, telefon: 56/ 61 18 346.   V. Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.   VI. Uwagi Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może wnieść żołnierz lub członek rodziny wg miejsca zamieszkania żołnierza. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową pozostającymi na jego wyłącznym utryzmaniu są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny.

Dokumenty do pobrania: