Informacja dla osób niedosłyszących

Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WSA 2.23

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

Podstawa prawna
-    art. 39a w związku z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku   obrony RP (t. j.  Dz. U. z 2017, poz. 1430 z późn. zm.),
-    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności  sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U. z 2011 r. nr 64, poz. 333);
-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny- według załączonego wzoru.
2. Załączniki:
zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej;
oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny; bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji,
oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej;
oświadczenie woli osoby wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.
II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się.

III. Termin i tryb realizacji
Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko ds. wojskowych.
Pokój nr 25, telefon: 56 / 61 18 346

V. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. Uwagi
Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny  może wnieść żołnierz lub osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Wnioskodawca określa we wniosku okres sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż dwanaście miesięcy.
1

 

Dokumenty do pobrania: