Informacja dla osób niedosłyszących

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji
WAiB 8.24

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

 Podstawa prawna:

  • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami)

  • art. 72a w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami),

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

UWAGA: Prezydent Miasta Torunia jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydania decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w przypadkach, w których wydawał on przenoszoną decyzję. Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne lub prawomocne.

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (formularz) należy dołączyć:

1.zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszoną decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,

2.oświadczenie podmiotu na rzecz którego przenoszona jest decyzja, o przyjęciu przez niego warunków określonych w przenoszonej decyzji,

3.opcjonalnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej lub prawnej działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z wymaganą opłatą skarbową (jeśli jest wymagana).

II. Wymagane opłaty:

  • Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu podlega opłacie skarbowej w kwocie 105,0 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) załącznik cz.I pkt 46.

  • Za pełnomocnictwo - 17 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) załącznik cz. IV ust. 9
    UWAGA: zwolnienie z opłat – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat (56) 61-18-430
kancelaria (56) 611-84-86.

Mail- waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi:
Pisemny wniosek należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa UMT ul. Grudziądzka 126b w Toruniu (pokój nr 10 parter).