Informacja dla osób niedosłyszących

Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców

Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców
WSA 2.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

Podstawa prawna

- art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1),

- art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1382 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2523).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2017, poz. 2482).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – wzór w załączeniu.

2. W celu złożenia wniosku lub pisma do urzędu opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na platformie e-PUAP należy:Wybrać „Alfabetyczną listę spraw”-> „Inne klasyfikacje” -> „Kujawsko – Pomorskie” -> „Toruń (gmina miejska)”, a następnie wybrać formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”, do którego należy załączyć wymagane załączniki, podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na jeden z adresów urzędu:

- Urząd Miasta Torunia: /UMTorun/SkrytkaESP

- Gmina Miasta Toruń: /uv73q01ry4/skrytka

II. Wymagane opłaty

Opłata budżetowa za udostępnienie danych - 31 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku:

- płatne przelewem na nr konta:

Bank Millennium O/Toruń 941160 2202 00000000 6171 9242,

- gotówką: w kasie organu podatkowego, tj. w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B,

- na miejscu w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.

Zwolnione z opłaty budżetowej jest udostępnienie danych w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 54 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności t.j. Dz. U. 2018, poz. 1382 z późn. zm.)

W sytuacji złożenia wniosku jw. przez pełnomocnika opłata za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.). Należy ją wnieść na konto Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium, o/Toruń: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 lub gotówką w kasie jw. Dowód dokonania opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinien być przedłożony z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o opłacie skarbowej).

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej (cz. IV załącznika do przywołanej powyżej ustawy o opłacie skarbowej).

III. Termin i tryb realizacji

Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określonych w art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności organ odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Administracyjnych

Stanowisko ds. udostępnienia danych osobowych

Pokój nr 31; tel. 56 61 18 345, 56 61 18 324, 56 61 18 354

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych jednostkowych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni.

VI. Uwagi

1. Informacji adresowej udziela się podmiotowi, jeżeli uwiarygodni interes prawny w otrzymaniu danych.

2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

3. Organy uprawnione do nieodpłatnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, straż gminna (miejska), komornicy sądowi (wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenia spisu inwentarza), Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.

4. Odpłatnie udostępnia się dane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

6. W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z art. 33 § 2 k.p.a., tj. na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.