Informacja dla osób niedosłyszących

BTCM 19.4 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych

BTCM 19.4 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych
BTCM 19.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych


Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT,
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 87 36
fax.: 56 652 13 88
e-mail: starowka@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446),

 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.,

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.,

 • Zarządzenie Nr 342 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych zmienione Zarządzeniem Nr 269 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 września 2017 r.,

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz stosowne uchwały Rady Miasta Torunia.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.

 2. Do wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor” należy dołączyć:

 1. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

 2. decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”,

 3. zgodę właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”,

 4. zdjęcie (wizualizację komputerową) elewacji nieruchomości z zaznaczeniem lokalizacji,

 5. dokumentację projektową szyldu/reklamy typu „semafor”,

 6. zobowiązanie do zachowania formy i treści szyldu/reklamy typu „semafor” zgodnego z wizualizacją przedłożoną wraz z wnioskiem oraz zobowiązanie do zapewnienia właściwego stanu estetycznego i technicznego szyldu/reklamy typu „semafor”,

 7. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń.

 1. Do wniosku o zawarcie umowy na umieszczenie reklamy remontowo- budowlanej należy dołączyć:

  1. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

  2. decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy budynku,

  3. szkic sytuacyjny z domiarami (lub zdjęcie rusztowania) wskazujący planowaną lokalizację siatki,

  4. ilustrację (rysunek lub zdjęcie) siatki z nadrukiem reklamowym wraz z wymiarami,

  5. zobowiązanie do zachowania formy i treści nadruku reklamowego zgodnego z ilustracją przedłożoną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na umieszczenie siatki oraz zobowiązanie do zapewnienia właściwego stanu estetycznego siatki,

  6. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń.

 

 1. Do wniosku o zawarcie umowy na czasowe umieszczenie wolnostojącego nośnika reklamowego należy dołączyć:

 1. tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być usytuowany nośnik,

 2. dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),

 3. dokumentację projektową i fotograficzną dotyczącą proponowanego nośnika reklamowego,

 4. informację dotyczącą proponowanych lokalizacji wraz z określeniem terminu ekspozycji,

 5. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń.

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:

 1. Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 333 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych zmienionego Zarządzeniem Nr 272 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 września 2017 r. na numer konta: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127.

 2. Zajęcie nieruchomości bez zgody Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT podlega opłacie w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:

 1. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych.

 2. Zawarcie umowy jest uwarunkowane pozyskaniem pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 3. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

VI. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:

 1. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych, może wystąpić wyłącznie najemca legitymujący się zgodą właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”, decyzją Miejskiego Konserwator Zabytków na prowadzenie prac przy budynku, tytułem prawnym do lokalu, przed którym ma/mają być umieszczony/e nośnik/i reklamowy/reklamowe.

 2. Wytyczne dot. umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 342 PMT z dn. 09.11.2016 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 269 PMT z dnia 27.09.2017 r.

 3. Wzory wniosków dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 342 PMT z dn. 09.11.2016 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 269 PMT z dnia 27.09.2017 r.

 4. Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie zmiany formy nośników reklamowych, w tym ich lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do  Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT oraz podpisania aneksu do umowy.