Informacja dla osób niedosłyszących

BTCM 19.3 Dofinansowanie nakładów na zagospodarowanie podwórek na terenie Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach programu „Moje Podwórko”

BTCM 19.3 Dofinansowanie nakładów na zagospodarowanie podwórek na terenie Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach programu „Moje Podwórko”
BTCM 19.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36
e-mail: starowka@um.torun.pl
Fax: 56 652 13 88

 

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT,
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 87 36
fax.: 56 652 13 88
e-mail: starowka@um.torun.pl

 

Podstawa prawna:

 

 • art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446),

 • §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia,

 • Zarządzenie Nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko” zmienione Zarządzeniami Nr 303 PMT z dnia 5 października 2016 r. oraz Nr 350 PMT z dnia 29 listopada 2017 r.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 

 1. Wniosek o współfinansowanie nakładów według załączonego wzoru.

 2. Do wniosku o współfinansowanie należy dołączyć:

 

 1. dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania gruntem, w tym w zakresie dokonywania nakładów objętych współfinansowaniem;

 2. oświadczenie, że w przypadku zgody na współfinansowanie nakładów objętych wnioskiem, wnioskodawca zawrze z Gminą Miasta Toruń umowy, o których mowa w pkt. 1 pkkt. 5 Programu;

 3. oświadczenie, że wnioskodawca posiada środki finansowe na realizację wspólnego przedsięwzięcia, a wartość nakładów na tereny przyległe ujęta jest w rocznym planie gospodarczym przyjętym uchwałą nr ………………. z dnia ………………;

 4. potwierdzenia w formie pisemnej, iż zakres prac objętych wnioskiem o współfinansowanie został wstępnie uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków,

 5. oświadczenie, że wnioskodawca zapoznał się z Programem „Moje Podwórko” i akceptuje jego zapisy;

 6. oświadczenie, że wnioskodawca dokonał wstępnego uzgodnienia planowanych prac objętych przedmiotowym wnioskiem z Miejskim Konserwatorem Zabytków;

 7. oświadczenie, że wnioskodawca nie ubiega się o finansowanie ani nie otrzymał na realizację nakładów objętych niniejszym wnioskiem środków z budżetu Gminy Miasta Toruń;

 8. zobowiązanie wnioskodawcy, że nakłady rzeczowe dokonane na terenach przyległych będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i użytkowników budynku wnioskodawcy (budynków wnioskodawców) ubiegającego się o współfinansowanie nakładów oraz że dokonywać będzie kontroli stanu technicznego, konserwacji i bieżących napraw nakładów rzeczowych, a w razie konieczności również wymiany urządzeń na własny koszt w okresie ich eksploatowania, nie krótszym niż 10 lat, zapewniając im właściwą estetykę i sprawność techniczną zgodną z zasadami bezpieczeństwa użytkowania.

 

II. Forma załatwienia:

Umowa cywilnoprawna.

 

III. Wymagane opłaty:

Nie pobiera się.

 

IV. Termin i tryb realizacji wniosków:

 

 1. Składanie wniosków w terminie do 15 lutego każdego roku. W przypadku niewykorzystania środków zapisanych w budżecie miasta na dany rok, ogłasza się kolejny nabór wniosków, które składane są zasadniczo w terminie do 15 kwietnia.

 2. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia ich naboru.

 

V. Tryb odwoławczy:

 

Nie dotyczy.

 

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

 

Dostępność procedury

Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 

 1. www.bip.torun.pl

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

 

Uwagi:

 

 1. Wnioski o współfinansowanie nakładów na terenach przyległych (podwórkach) mogą składać wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków, w których lokale mieszkalne stanowią ponad 70% wszystkich lokali, położonych na obszarze Zespołu Staromiejskiego tj. na obszarze ograniczonym ulicami: Wały gen. Sikorskiego - Szumana - Dobrzyńska - Piastowska - Plac 18 Stycznia - Bulwar Filadelfijski - Aleja Jana Pawła II lub na obszarze historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu.

 2. Wzór wniosku o współfinansowanie nakładów stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11 PMT z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko” zmienionego Zarządzeniami Nr 303 PMT z dnia 5 października 2016 r. oraz Nr 350 PMT z dnia 29 listopada 2017 r.

 3. Wzór umowy o korzystanie z gruntu gminnego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11 PMT z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko” zmienionego Zarządzeniami Nr 303 PMT z dnia 5 października 2016 r. oraz Nr 350 PMT z dnia 29 listopada 2017 r.

 4. Wzór umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 11 PMT z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Moje Podwórko” zmienionego Zarządzeniami Nr 303 PMT z dnia 5 października 2016 r. oraz Nr 350 PMT z dnia 29 listopada 2017 r.