Informacja dla osób niedosłyszących

Ceny wody bez zmian

Toruńskie Wodociągi nie zamierzają podnosić dotychczasowych cen wody i odprowadzania ścieków. Czy tak się stanie, zdecyduje Rada Miasta podczas 35. Sesji Rady Miasta Torunia, która odbędzie się 23 lutego br.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Torunia. Dotychczasowe stawki utrzymałyby się przez 9 miesięcy 2017 roku, od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, może w drodze uchwały, przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Taryfa obowiązująca do 31 marca br. została zatwierdzona uchwałą nr 242/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r. Obowiązujące ceny i stawki w ramach taryfy przedstawia tabela poniżej.

Lp.

Wyszczególnienie – taryfowa grupa odbiorców

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

brutto

1.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy wody – WSW

  - cena za dostarczoną wodę

  - stawka opłaty abonamentowej

 

 

3,32

4,90

 

 

3,59

5,29

 

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie

2.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia – WSN

 - cena za dostarczoną wodę

 

 

3,32

 

 

3,59

 

 

zł/m3

3.

Przemysłowi odbiorcy wody – WPW

  - cena za dostarczoną wodę

  - stawka opłaty abonamentowej

 

3,52

4,90

 

 

3,80

5,29

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie

4.

Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na pod­stawie norm zużycia – WPN

  - cena za dostarczoną wodę

 

 

3,52

 

 

3,80

 

 

zł/m3

5.

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług – ŚZW

  - cena za odprowadzone ścieki

 

4,62

 

4,99

 

zł/m3

6.

Odbiorcy usług na podstawie pomiaru – ŚPŚ

  - cena za odprowadzone ścieki

  - stawka opłaty abonamentowej

 

4,62

4,90

 

4,99

5,29

 

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie


W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad zmianą ustawy Prawo wodne można założyć, że najpóźniej od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone, zapowiadane już w 2017 roku, podwyższone opłaty za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi oraz wprowadzenie do środowiska wód opadowych lub roztopowych.

Ustalenie nowych opłat środowiskowych, spowodowane koniecznością wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej, przyczyni się do wzrostu kosztów produkcji wody oraz oczyszczania ścieków w 2018 roku. Z uwagi na powyższe, projekt uchwały obejmuje przedłużenie taryfy do końca 2017 r., zamiast do końca marca 2018 r.